Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:  Raposa Media Design
Opdrachtgever:  De wederpartij van Raposa Media Design
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Raposa Media Design te bepalen werkzaamheden die door Raposa Media Design verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen Raposa Media Design en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Prijsopgave
Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Raposa Media Design. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Raposa Media Design zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijsopgave in de offerte is 30 dagen geldig na dagtekening.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, per post of online, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt en gesigneerd aan Raposa Media Design te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Raposa Media Design en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door Raposa Media Design zijn bevestigd.

Artikel 5: meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerpstudio dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 6: verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Raposa Media Design houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Raposa Media Design, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Wanneer Raposa Media Design opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: Termijn van levering
Een door Raposa Media Design opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. Raposa Media Design is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Raposa Media Design in gebreke heeft gesteld. 

Artikel 10: Auteursrecht, reproduktierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan Raposa Media Design. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Raposa Media Design en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Raposa Media Design.

Artikel 11: Auteursrechthebbende
Raposa Media Design garandeert dat het geleverde of ontworpen product als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: naamsvermelding
Raposa Media Design is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Raposa Media Design openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Raposa Media Design dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Raposa Media Design en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Raposa Media Design /de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 14: eigendom bij de ontwerpstudio
Zolang geen nadere afspraken tussen Raposa Media Design en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Raposa Media Design aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Raposa Media Design. Van deze zaken zal, op de binnen Raposa Media Design aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Raposa Media Design daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever door Raposa Media Design een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Artikel 15: Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Raposa Media Design, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeenkomst.

Artikel 16: ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 17: wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Raposa Media Design veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Raposa Media Design kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Raposa Media Design als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Wijzigingen vallen indien in overeenkomst vastgesteld, binnen de kosten van de opdracht. Mochten er na de definitieve oplevering wijzigingen aangebracht moeten worden, dient er een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honoraruim tarieven.

Artikel 18: eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Raposa Media Design de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 19: Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Raposa Media Design voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 20: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Raposa Media Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 21: gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 22: betalingsverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Na het verstrijken van deze termijn, zal er tweemaal een herinnering (van beide 7 dagen) worden verstuurd. Indien na deze herinneringen door Raposa Media Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtenlijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 115,– Euro.

Artikel 23: Periodieke betalingen
Raposa Media Design heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 24: opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Raposa Media Design binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 25: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Raposa Media Design zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 26: duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Raposa Media Design bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een maand.

Artikel 27: beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Raposa Media Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Raposa Media Design het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakt kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever de oorzaak is dat Raposa Media Design redelijkerwijs de opdracht niet verder kan vervullen, dan heeft Raposa Media Design, naast het recht de opdracht neer te leggen, ook het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 28: Aansprakelijkheid
Raposa Media Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Raposa Media Design kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de door Raposa Media Design aangereikte fotomateriaal dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal, waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Raposa Media Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (produktiebedrijven).

Artikel 29: beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Raposa Media Design voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Raposa Media Design toekomende honorarium.

Artikel 30: kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Raposa Media Design niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 31: garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Raposa Media Design voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoe ring van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 32: wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Raposa Media Design door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 33: Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Raposa Media Design niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Raposa Media Design de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. 

Artikel 34: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Raposa Media Design en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de ontwerpstudio is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter. 

Artikel 35: wijzigingen in de voorwaarden
Raposa Media Design is voorbehouden deze algemene voorwaarden te. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Raposa Media Design van de eerst geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Raposa Media Design dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Raposa Media Design gedurende die tijd gewijzigd zijn.